Antwoord op vragen over het sociaal domein

Voorwaarden

Om recht te hebben op bijzondere bijstand moet u niet alleen voldoen aan de 4 specifieke beoordelingsvragen, maar ook aan onderstaande algemene voorwaarden:

1. U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld

U moet Nederlander zijn. Bent u geen Nederlander? Dan kunt u toch recht op bijstand hebben als u met een Nederlander gelijkgesteld kunt worden.

2. U woont én verblijft in Nederland

U moet in Nederland wonen én verblijven.
De enige uitzondering op deze regel is uw Vakantie. Afhankelijk van uw situatie mag u 4 of 13 weken in het buitenland verblijven zonder dat dit gevolgen heeft voor uw recht op bijzondere bijstand.

3. U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand

Soms heeft u geen recht op bijzondere bijstand, omdat u daarvan bent uitgesloten. Bekijk of u misschien bent uitgesloten bij "Uitsluiting".

4. U heeft onvoldoende inkomen en vermogen

Als u niet voldoende inkomen en vermogen heeft om de kosten zelf te betalen, kunt u recht op bijzondere bijstand hebben. U heeft dan geen of niet voldoende draagkracht. In het algemeen geldt dat u geen draagkracht heeft als u een inkomen heeft op bijstandsniveau. De gemeente kijkt ook naar het inkomen en vermogen van uw partner.

Inkomen op bijstandsniveau? 

Inkomen op bijstandsniveau is een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering en een IOAZ-uitkering. Ook als u (parttime) werkt en niet veel verdient, kunt u een inkomen hebben op bijstandsniveau. 

Heeft u wel voldoende inkomen en vermogen? Dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Er wordt dan gezegd dat u wel 'draagkracht' heeft. De gemeente stelt uw draagkracht vast en kijkt daarbij naar uw inkomen en vermogen én dat van uw gezinsleden.  Zie hieronder de gemeentelijke regels over de berekening van uw draagkracht.

Welk inkomen en vermogen telt mee?

De gemeente bepaalt welk inkomen en vermogen meetelt bij de vaststelling van uw draagkracht:

Regels van ISD BOL

Uw gemeente bepaalt uw inkomen en vermogen op dezelfde manier als bij de algemene bijstand.

Laatst bijgewerkt op 08-09-2010

Welk deel moet u gebruiken om kosten mee te betalen?

In principe geldt dat als u een bijstandsuitkering hebt of een vergelijkbaar inkomen, u geen draagkracht in uw inkomen hebt. Het is wel mogelijk dat u een deel van uw vermogen moet gebruiken om de kosten mee te betalen. De gemeente heeft hierover het volgende bepaald:

Regels van ISD BOL

Inkomen

Boven een bepaalde grens moet u de kosten uit uw inkomen betalen. 

Die grens is:

Voor een alleenstaande 75% van de gehuwdennorm;
Voor een alleenstaande ouder 75% van de gehuwdennorm;
Voor een gezin 110% van de gehuwdennorm.

Het inkomen dat hoger is dan de genoemde percentages wordt voor 100% meegerekend als draagkracht.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt voor woonkostentoeslag of voor verblijfskosten in de crisisopvang bij Heugderlicht, dan is de grens 100% van de van toepassing zijnde norm. 

Voor de beoordeling van het inkomen is de peilmaand: de maand januari van het kalenderjaar.

Vermogen

De gemeente neemt 100% van het vermogen dat u meer heeft dan toegestaan in aanmerking als draagkracht. Hoeveel vermogen is toegestaan, is afhankelijk van uw leefsituatie:

  • voor een alleenstaande: € 7.575,00;
  • voor een alleenstaande ouder: € 15.150,00;
  • voor de gehuwden tezamen: € 15.150,00.

Het vermogen in uw woning wordt in aanmerking genomen voor zover het meer bedraagt dan € 63.900,00.

Voor de beoordeling van het vermogen is de peildatum: 1 januari van het kalenderjaar. 

 

LET OP: Voor Onderbanken gelden per 1-1-2021 de regels van de gemeente Beekdaelen/ISD Kompas.

Laatst bijgewerkt op 15-06-2021

Draagkrachtperiode

Voor de vaststelling van uw draagkracht wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen in een bepaalde periode, dus niet alleen op het moment van uw aanvraag. De gemeente bepaalt zelf hoe lang deze periode is:

Regels van ISD BOL

In principe wordt de draagkrachtperiode vastgesteld op één jaar. De draagkrachtperiode begint op de eerste dag van de maand waarin de (oudste) kosten zijn gemaakt.

De gemeente kan hier van afwijken als de periode waarop de kosten betrekking hebben hier aanleiding voor geeft.

Laatst bijgewerkt op 09-07-2007

Uw draagkracht wijzigt

Als uw inkomen of vermogen in de draagkrachtperiode daalt of stijgt, kan de gemeente bepalen dat uw draagkracht wijzigt:

Regels van ISD BOL

Uw draagkracht wordt voor een periode van 12 maanden vastgesteld. De draagkracht wordt pas opnieuw vastgesteld als uw inkomen met minimaal 15% is gestegen of gedaald.

Laatst bijgewerkt op 09-07-2007

Lees ook