Antwoord op vragen over het sociaal domein

Rechtmatig verblijf

Om in aanmerking te kunnen komen voor een Wmo-voorziening, moet u rechtmatig in Nederland zijn. Dat is het geval als u Nederlander bent. Bent u geen Nederlander? Dan kunt u in de volgende gevallen toch recht hebben op een voorziening. :

1. U hebt een van de hierna opgesomde verblijfsvergunningen.

U verblijft rechtmatig in Nederland als sprake is van een van onderstaande situaties:

U bent een vreemdeling met een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd op asielgronden
U bent een vreemdeling met een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Staat de tekst "Beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben voor verblijfsrecht" op uw verblijfsvergunning? Dan moet de gemeente uw aanvraag voor een voorziening melden bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst).
U bent vreemdeling met een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
U bent een vreemdeling en u hebt vóór de beëindiging van uw rechtmatig verblijf in Nederland een aanvraag voor voortgezette toelating ingediend.
U bent een vreemdeling en u hebt binnen vier weken bezwaar of beroep ingesteld tegen de intrekking van uw toelating en u wordt niet uitgezet.

2. U bent gemeenschapsonderdaan

U bent een gemeenschapsonderdaan als u de nationaliteit hebt van. :

  • Een EU-land (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden); of
  • Een EER-land (naast de EU-landen zijn dit IJsland, Liechtenstein en Noorwegen); of
  • Zwitserland.

U bent ook gemeenschapsonderdaan als u een familielid bent van iemand met een van de bovenstaande nationaliteiten. U hebt zelf een andere nationaliteit dan de bovenstaande nationaliteiten. Als u behoort tot deze groep gemeenschapsonderdanen, dan wordt u ook wel “derdelander” genoemd. U bent een familielid als u:

  • Echtgenoot of geregistreerde partner bent; of
  • Kind of stiefkind bent. U moet jonger zijn dan 21 jaar of door uw ouders worden onderhouden; of
  • Ouder of schoonouder bent. Uw (schoon)kind moet u onderhouden. (Schoon)ouders hebben geen verblijfsrecht als hun (schoon)kind in Nederland is als student.

Verblijfsdocument

Om aan te tonen dat u rechtmatig verblijft in Nederland kunt u bij de IND een EU/EER-document of een bewijs van inschrijving (sticker) vragen. Het EU/EER-document is voor u bedoeld als u Roemeen, Bulgaar of een derdelander bent. De overige gemeenschapsonderdanen krijgen een sticker als bewijs van inschrijving. Hebt u geen sticker of EU/EER-document? Dan kunt u wel rechtmatig in Nederland verblijven, maar er kunnen wel gevolgen voor uw recht op een Wmo-voorziening zijn.

Gebruik maken van de Wmo

Bent u gemeenschapsonderdaan en woont u al vijf jaar of langer onafgebroken legaal in Nederland? Dan hebt u een duurzaam verblijfsrecht. Daardoor kunt u mogelijk een beroep op doen op de Wmo. De gemeente moet uw aanvraag melden bij de IND U moet wel aan alle voorwaarden voldoen.

Bent u hier korter dan vijf jaar? En werkt u als werknemer of zelfstandige? En verdient u tenminste 50% van de voor u geldende bijstandsnorm of werkt u tenminste 40% van de gebruikelijke arbeidstijd? Of bent u familielid van zo iemand? Dan kunt u ook recht hebben op Wmo. Dat geldt ook als u werknemer of zelfstandige bent geweest en een van de volgende situaties is op u van toepassing:

  • U bent tijdelijk arbeidsongeschikt door een ziekte of ongeluk; of
  • u bent werkloos geraakt zonder dat u dat wilde en hebt zich ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf als werkzoekende; of
  • U start met een beroepsopleiding omdat u werkloos bent geraakt of omdat u dat nodig hebt voor uw werk.

Wanneer u zelf in uw levensonderhoud voorziet en een ziektekostenverzekering hebt of als u student bent, kunt u mogelijk ook een beroep doen op de Wmo. De gemeente moet uw aanvraag wel melden bij de IND.

U kunt geen gebruik maken van de Wmo

U kunt geen beroep doen op de Wmo als u gemeenschapsonderdaan bent en u korter dan 3 maanden in Nederland bent. Bent u hier als werknemer of zelfstandige? Of bent u familielid van zo iemand? Dan kunt u toch recht hebben op Wmo, ook al bent u korter dan drie maanden in Nederland.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.