Antwoord op vragen over het sociaal domein

Aanvragen

Als u bijzondere bijstand wilt ontvangen, moet u die aanvragen. Hierna worden beschreven:

Hoofdregel is dat u alleen zelf bijzondere bijstand kunt aanvragen. Soms moet iemand anders de aanvraag indienen voor u of met u:

U heeft een partnerU en uw partner moeten samen de bijstand aanvragen. Ook kan een van de partners de ander schriftelijk toestemming geven de bijstand aan te vragen. 
U bent minderjarig Een van uw ouders of voogd(en) moet de bijzondere bijstand voor u aanvragen. 
U bent onder curatele gesteldUw curator moet de bijstand voor u aanvragen. 

Iemand anders mag voor u aanvragen

Soms wilt of kunt u de bijzondere bijstand niet zelf aanvragen. U kunt dan iemand machtigen de aanvraag voor u in te dienen:

U wilt of kunt de bijstand niet zelf aanvragen Uw machtiging moet schriftelijk zijn. Uw gemachtigde moet de gemeente bij het aanvragen een kopie geven.
U heeft een bewindvoerder U kunt u de bijstand zelf aanvragen of uw bewindvoerder schriftelijk machtigen dat voor u te doen.

Gevolgen van een machtiging

Machtigt u iemand de bijstand voor u aan te vragen? Dan heeft dat gevolgen:

  1. U vertrouwt de afhandeling van uw aanvraag aan de gemachtigde toe. Als de gemachtigde fouten maakt, blijft u verantwoordelijk voor deze fouten.
  2. Alle brieven van de gemeente worden aan uw gemachtigde verstuurd, behalve als uw medewerking nodig is.
  3. U moet persoonlijk blijven verschijnen als de gemeente dit vraagt.

Bijzondere bijstand moet u aanvragen bij de gemeente in uw woonplaats. Dat geldt ook als u een curator, bewindvoerder of mentor hebt. Hebt u geen vaste woonplaats? Dan moet u de bijstand aanvragen in de plaats waar u daadwerkelijk verblijft.

Hoe moet worden aangevraagd?

Bijzondere bijstand moet u in principe schriftelijk aanvragen. U moet daarvoor een aanvraagformulier invullen. U kunt het formulier ophalen bij de gemeente, en soms downloaden van de gemeentewebsite.

In de gemeente kunt u de bijzondere bijstand als volgt aanvragen:

Regels van ISD BOL

Het aanvragen van bijzondere bijstand gebeurt voor cliënten van ISD BOL in een snelle procedure. U kunt bij ISD BOL vragen naar een GROENE of GRIJZE KAART met een aanvraagformulier voor een verzoek om bijzondere bijstand. Bent u geen cliënt van ISD BOL, dan dient u in verband met de inkomens- en vermogenstoets, ook een Bijlage bij aanvraag Bijzondere Bijstand in te vullen. Denk wel aan het bijvoegen van de op dit formulier gevraagde gegevens.

De GROENE KAART is voor een aantal specifieke kosten waarvoor vaak een verzoek om bijstand wordt ingediend. De kaarten zijn gebruiksklaar, geven een korte uitleg over de kostensoort en geven aan welke gegevens u samen met het ingevulde  aanvraag-formulier moet inleveren.
De GROENE KAART is van toepassing op de volgende kosten:
* Bewindvoering * Hulp van een advocaat * Huishoudelijke hulp * Peuterspeelzaal en * Ziekenbezoek

De GRIJZE KAART is bedoeld voor alle andere kostensoorten én voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor medische kosten, maaltijdservice en kosten budgetbeheer.
Ook hierbij geldt: bent u een cliënt van ISD BOL, dan is het inleveren van het aanvraagformulier bij de GRIJZE KAART voldoende. Maar, bent u geen cliënt van ISD BOL dan dient u in verband met de inkomens- en vermogenstoets, ook een Bijlage bij aanvraag Bijzondere Bijstand in te leveren. Denk wel aan het bijvoegen van de op het formulier gevraagde gegevens. 

GROENE en GRIJZE KAARTEN kunnen worden afgehaald aan de balies van ISD BOL in Brunssum en Landgraaf. In Brunssum staan ze ter beschikking in een folderkast. U kunt er ook telefonisch, schriftelijk of via email om vragen.
ISD BOL heeft elke dinsdag een speciaal spreekuur voor aanvragen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dit is van 9 tot 12.30 uur. Gaat u naar dit spreekuur met uw verzoek om bijzondere bijstand, dan krijgt u meteen op uw situatie toegespitste informatie en is het afhandelen van uw verzoek meestal snel geregeld.

BIJZONDERE BIJSTAND grijzekaart EN DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN
Duurzame gebruiksgoederen zijn goederen met een duurzaam karakter die behoren tot de gebruikelijke inventaris van een woning. De kosten van de aanschaf, vervanging en/of reparatie van deze goederen worden gerekend tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Deze kosten kunnen worden betaald uit een inkomen ter hoogte van de bijstandsnorm, het vermogen of de Individuele Inkomenstoeslag. Dit kan door reservering of gespreide betaling achteraf. Bijzondere bijstand behoort dan ook in beginsel niet tot de mogelijkheden.

Welke vragen stelt ISD BOL?
Omdat de aanschaf en vervanging van duurzame gebruiksgoederen door de wetgever tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan wordt gerekend, zult u onderstaande vragen altijd moeten beantwoorden bij een verzoek om bijzondere bijstand in de kosten van duurzame gebruiksgoederen.

- Is er sprake van een wettelijke voorliggende voorziening? Dit is bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
- Is de gevraagde voorziening uitstelbaar? Kunt u bijvoorbeeld nog een jaar langer met de meubels doen en een jaar langer reserveren?
- Hoe hoog zijn de noodzakelijke kosten? Zijn de noodzakelijke kosten hoger dan de vastgestelde reserveringscapaciteit en/of draagkracht?
- Is er sprake van tekortschietend besef van eigen verantwoordelijkheid?

Individuele bijzondere omstandigheden
Een knelpunt ontstaat bij bijzondere omstandigheden in het individuele geval, die ertoe leiden dat de kosten niet kunnen worden betaald uit het inkomen en de aanwezige draagkracht. Daarbij speelt dan ook nog een rol of iemand door bijzondere omstandigheden niet heeft kunnen reserveren voor de betreffende kosten. In welke situaties hiervan sprake is, kan niet worden opgesomd. Dat is bij iedereen anders. De noodzaak wordt o.a. in de regel vastgesteld aan de hand van een huisbezoek.

Gratis of tweedehands goederen

Het gebruik maken van gratis of tweedehands goederen wordt bij ISD BOL gezien als een voorliggende voorziening waarvan u gebruik moet maken als u duurzame gebruiksgoederen nodig hebt. U kunt bijvoorbeeld terecht bij:

* Kringloopcentrale Parkstad / RD4
* Stichting Kledingbank Zuid
* het Consuminderhuis
* Stichting Samen Delen

Gaat het om goederen die niet gratis zijn, dan kunnen de daaraan verbonden kosten worden betaald uit het beschikbare inkomen. Kan dit in het individuele geval niet door bijzondere omstandigheden, dan kan het afsluiten van een lening bij de Kredietbank Limburg (KBL) nodig zijn. Door de mogelijkheid van gratis en tweedehands goederen volledig te benutten, kunt u een lening voorkomen of kan deze voor een lager bedrag worden afgesloten, wat voor u altijd gunstig is.

Borgtocht bij een lening van de Kredietbank Limburg
Indien een lening bij de KBL alleen mogelijk is met een borgstelling, dan zal ISD BOL deze verlenen. Het moet wel duidelijk zijn dat de borgstelling de enige mogelijkheid is om de lening te krijgen.

Leenbijstand
Is het niet mogelijk om een lening met of zonder borgstelling van de KBL te krijgen, kan ISD BOL bijstand als leenbijstand verstrekken. Dit wordt grondig onderzocht. Is er volledig gebruik gemaakt van de voorliggende voorzieningen in de vorm van gratis en/of tweedehands goederen? Waarom lukt een lening bij een bank niet?

Bijstand om niet
Het verlenen van bijstand om niet is ook een mogelijkheid. Lukken alle voorliggende voorzieningen niet, ook een combinatie is mogelijk, dan vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheid van bijstand om niet. Dat betekent dat deze niet hoeft te worden terugbetaald. Het is ook van belang of iemand de Individuele Inkomenstoeslag heeft ontvangen. Deze is namelijk o.a. bedoeld voor de vervanging van huisraad.
Komt het tot bijzondere bijstandsverlening om niet, dan wordt de hoogte van de vergoeding bepaald aan de hand van de NIBUD prijzengids. Maximaal wordt een vergoeding verstrekt van 75% van het bedrag dat het NIBUD per kostensoort als noodzakelijk aangeeft.

Laatst bijgewerkt op 26-01-2015

Hulp bij het aanvragen 

U kunt zich bij het aanvragen laten helpen door bijvoorbeeld een familielid of iemand uit uw vrienden- of kennissenkring. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste inlichtingen.

De hoofdregel is dat u de bijzondere bijstand moet aanvragen vóórdat u de kosten maakt. Soms mag u achteraf nog bijzondere bijstand aanvragen, bijvoorbeeld als u niet kon wachten met het aanschaffen van een voorziening of als uw gemeente u verplicht om kleine kosten op te sparen tot een bepaald bedrag is bereikt.

De gemeente heeft over het moment van aanvragen het volgende bepaald:

Regels van ISD BOL

In principe moet u bijzondere bijstand aanvragen voordat u de kosten maakt.

Aanvragen die u heeft opgespaard in verband met het drempelbedrag, kunnen worden ingediend tot en met één jaar na het moment waarop de oudste kosten zijn gemaakt. Dit is de dag waarop u de (eerste) behandeling hebt gehad of de eerste keer hulp in de huishouding of... Dit is niet het moment waarop u de rekening ontvangt of de datum die op de rekening staat.

U moet dan wel nog kunnen aantonen dat de kosten voor u bijzonder en noodzakelijk waren. Het is daarom beter om dit alleen te doen met bijzondere kosten die u gemakkelijk kunt aantonen, zoals de eigen bijdrage in de kosten van de Thuiszorg, die u met brieven en rekeningen van het CIZ en het CAK kunt laten zien.

Algemene bijstand wordt niet met terugwerkende kracht verleend.

Laatst bijgewerkt op 06-04-2011

Vanaf het moment dat u bijzondere bijstand aanvraagt, hebt u een aantal plichten:

Verplichting Uitleg 
Legitimatieplicht U moet zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als de gemeente dit vraagt. 
Inlichtingenplicht U moet de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn. 
MedewerkingsplichtU moet meewerken aan het onderzoek dat de gemeente doet na uw aanvraag. 
BudgetteringsplichtIndien nodig, moet u er aan meewerken dat de gemeente in uw naam uw bijzondere kosten betaalt. De gemeente kan dit alleen doen als u haar hiervoor schriftelijk machtigt.
Correct gedragU moet zich correct gedragen tegenover de medewerkers van de gemeente. U mag niet schelden, niet discrimineren, niet intimideren, geen dingen vernielen en geen fysiek geweld gebruiken. Als u iemand bedreigt, mishandelt of iets vernielt, kan de gemeente aangifte doen bij politie. Mogelijk moet u dan een schadevergoeding betalen. 

Na uw aanvraag voor bijzondere bijstand beoordeelt de gemeente of u hier recht op hebt. Dat doet ze in de volgende stappen:

Stap 1: Voldoet u aan de voorwaarden?

Na uw aanvraag zal de gemeente bekijken of u aan alle voorwaarden voldoet. Ook zal zij bekijken voor welke kosten u bijzondere bijstand hebt aangevraagd.

U bent verplicht om aan deze onderzoeken mee te werken en alle inlichtingen te geven die nodig zijn. De gemeente kan u om bewijsstukken vragen en allerlei vragen stellen.

Bewijsstukken

Hebt u een bijstandsuitkering of al eerder bijzondere bijstand aangevraagd? Dan hoeft u waarschijnlijk niet veel bewijsstukken meer te overhandigen. Bent u niet bekend bij de gemeente? Dan kan zij u ondermeer om de volgende bewijsstukken vragen:  

Paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning Kentekenbewijs van uw auto
Gegevens over uw inkomen (uit loon, uitkering, alimentatie,...) Bankafschriften van uw rekeningen
Polis van uw zorgverzekering Gegevens over vermogen
Huurcontract of hypotheekakte Overzicht van aantoonbare schulden
Beschikking van de Belastingdienst over uw huurtoeslag en over uw heffingskortingen Bewijs dat uw aanvraag voor andere uitkeringen is afgewezen en dat u ook geen beroep op andere regelingen kan doen

Vragen

Hebt u een bijstandsuitkering of al eerder bijzondere bijstand aangevraagd? Dan hoeft u waarschijnlijk niet veel vragen meer te beantwoorden. Bent u niet bekend bij de gemeente? Dan kan zij u ondermeer de volgende vragen stellen:

Mogelijke vragen Uitleg
Wat is uw nationaliteit? U moet Nederlander zijn of daarmee gelijkgesteld om recht te hebben op bijzondere bijstand.
Wat is uw woonsituatie? Uw adresgegevens moeten overeenkomen met de  basisregistratie personen (BRP). Verder onderzoekt de gemeente met wie u woont en hoeveel woonkosten u hebt.
Wat is de hoogte van uw inkomsten en vermogen? De gemeente zal beoordelen welk gedeelte van uw inkomen en vermogen u kunt gebruiken om zelf de kosten mee te betalen.
Hebt u recht op een andere uitkering of regeling? Als de kosten op een andere manier worden vergoed, dan hebt u geen recht op bijzondere bijstand.

Stap 2: Moet u meebetalen?  

Nadat de gemeente heeft onderzocht of u aan alle voorwaarden voldoet, zal zij bekijken of u een deel van uw kosten zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw draagkracht. De gemeente kijkt hiervoor naar uw inkomen en vermogen én dat van uw partner.  

U hebt geen draagkracht

Als u geen draagkracht hebt, hoeft u niet mee te betalen aan uw kosten. U hebt geen draagkracht als u alleen een bijstandsuitkering hebt of een andere uitkering op bijstandsniveau.

U hebt draagkracht

De gemeente brengt uw draagkracht in mindering op de kosten. Hoeveel u moet betalen, is afhankelijk van de regels van uw gemeente:

Regels van ISD BOL

Inkomen

Boven een bepaalde grens moet u de kosten uit uw inkomen betalen. 

Die grens is:

Voor een alleenstaande 75% van de gehuwdennorm;
Voor een alleenstaande ouder 75% van de gehuwdennorm;
Voor een gezin 110% van de gehuwdennorm.

Het inkomen dat hoger is dan de genoemde percentages wordt voor 100% meegerekend als draagkracht.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt voor woonkostentoeslag of voor verblijfskosten in de crisisopvang bij Heugderlicht, dan is de grens 100% van de van toepassing zijnde norm. 

Voor de beoordeling van het inkomen is de peilmaand: de maand januari van het kalenderjaar.

Vermogen

De gemeente neemt 100% van het vermogen dat u meer heeft dan toegestaan in aanmerking als draagkracht. Hoeveel vermogen is toegestaan, is afhankelijk van uw leefsituatie:

  • voor een alleenstaande: € 7.575,00;
  • voor een alleenstaande ouder: € 15.150,00;
  • voor de gehuwden tezamen: € 15.150,00.

Het vermogen in uw woning wordt in aanmerking genomen voor zover het meer bedraagt dan € 63.900,00.

Voor de beoordeling van het vermogen is de peildatum: 1 januari van het kalenderjaar. 

 

LET OP: Voor Onderbanken gelden per 1-1-2021 de regels van de gemeente Beekdaelen/ISD Kompas.

Laatst bijgewerkt op 15-06-2021

Stap 3: U ontvangt een beschikking  

Na het onderzoek besluit de gemeente op uw aanvraag. De uitkomst ontvangt u in een beschikking.

Termijn 
In het algemeen ontvangt u de beschikking binnen 8 weken na uw aanvraag. Als u niet op tijd alle gegevens overhandigt, mag de gemeente de termijn verlengen. Ook als de gemeente de termijn niet haalt, mag ze deze één keer verlengen. U krijgt hier bericht van. Als de gemeente de termijn verlengt zonder u te berichten, kunt u in bezwaar gaan tegen het uitblijven van de beschikking. 

Inhoud van de beschikking

Een beschikking bevat meestal de volgende onderdelen:

Onderdeel  Toelichting 
Besluit In de beschikking staat of de gemeente uw aanvraag toekent, afwijst of niet in behandeling neemt en de reden daarvoor.
Verplichtingen  De gemeente kan u bijvoorbeeld verplichten om de bijstand te besteden aan de kosten die u hebt aangevraagd. Verder kan de gemeente u nog andere verplichtingen opleggen, zoals de arbeidsplicht
Vorm van de bijstand  Als uw aanvraag wordt toegekend, vermeldt de gemeente in de beschikking of u bijzondere bijstand krijgt als lening, als borgtocht of om niet
Bezwaar  In de beschikking staat hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met de inhoud

Lees ook